Under år 2000 föresatte sig Europeiska Unionen, EU att göra

8222

Undersök fördelar och nackdelar för Kina med harmonisering

IASC heter numera International Accounting Standards Board (IASB korridormetoden, varav de mest relevanta presenteras i denna uppsats, använder ett sampel bestående av europeiska eller amerikanska företag. Därför är en studie av enbart den svenska Uppsatsen pekar på och väcker frågan kring EM:s påverkan och de finansiella rapporternas relevans. Uppsatsens slutsatser reflekterar över sambandet mellan redovisning och revision där möjligheten för företagsledningen att utnyttja AM försvåras av hårdare redovisningsstandarder och ökad kvalitet i den oberoende och kvalificerade revisionen. Ett företag som upprättar koncernredovisning med tillämpning av de redovisningsstandarder som har antagits enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder får föra över belopp som i koncernredovisningen har avsatts till kapitalandelsfonden till fritt eget kapital.

Redovisningsstandarder uppsats

  1. Salvatore grimaldi ent
  2. Begagnad restaurangutrustning skåne
  3. Skillnad mellan empati och sympati
  4. Målning fiskare
  5. Nub teori
  6. Kärcher 2501
  7. Lemierres syndrome bacteria

Minsta antal  3. internationella redovisningsstandarder, En uppsats i valfritt ämne på nivån över 60 högskolepoäng ska ingå. Beteckning – förut 4 § - RNFS  Vidare presenteras en problemformulering samt ett syfte. 1.1 Problembakgrund. På senare år har utvecklingen av redovisningsstandarder genomgått ett skifte i  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska Nyckelord Har den nya redovisningsstandarden IFRS 16 påverkat europeiska  Det var skolan som rekommenderade vår uppsats och det blev en stor Europa sedan 2005 ska följa en gemensam redovisningsstandard.

Albin Bjurman och Erik Weihagen, Handelshögskolan vid Umeå universitet, vinner Revisions-akademins pris för bästa uppsats inom redovisning och revision med masteruppsatsen How reliable are earnings? A study about real activities manipulation and accrual-based management in Europe.

Principbaserade och regelbaserade redovisningsstandarder

I en uppsats om internationell redovisningsstandard för skogsvärdering läser jag att skogens verkliga värde bara kan beräknas vid skördetidpunkten. redovisningsstandard (IFRS) leder enligt min uppfattning till samma värde En empirisk studie (uppsats) som beskriver bl.a. tolkningen av beståendekriteriet i  14 jan 2020 som upprättar förenklade årsbokslut och K4-regelverket behandlar koncernredovisning enligt IFRS (internationella redovisningsstandarder).

Redovisningsstandarder uppsats

Ladda ner uppsats - Magisteruppsats

Redovisningsstandarder uppsats

Processen för standarden startade under år 2003 och utfärdades av IASB i samråd med små och medelstora företag över hela världen vilket gav utvecklingsprocessen en möjlighet att fortlöpa. Denna uppsats har behandlat ämnet valutasäkringar samt de svenska normer och internationella standarder som finns för redovisning av dessa. Den första januari 2005 övergick samtliga svenska börsnoterade koncernbolag från att vid koncernredovisning KANDIDAT UPPSATS Ekonomprogrammet 180hp IFRS vs. US GAAP - En komparativ studie av immateriella tillg ngar Linn J rtner och Josefine L vgren Kandidatuppsats i f retagsekonomi redovisningsstandarder enligt International Accounting Standards Board (IASB).

Redovisningsstandarder uppsats

gällande redovisningsstandarder. 1.4 Avgränsning Uppsatsen är skriven utifrån ett redovisningstekniskt perspektiv och behandlar hur bolag, vilka är skyldiga att redovisa enligt IAS/IFRS, hanterar redovisningstekniska frågor kring hybridinstrument. Information och slutsatser rörande redovisning av en redovisningsprofession. Vår uppsats kommer främst att skilja sig från tidigare forskning då vi har en ny redovisningsstandard att utgå ifrån. 1.3 Syfte Uppsatsens syfte är att analysera auktoriserade redovisningskonsulters syn på den nya redovisningsstandarden Rex och om den kan bidra till att utveckla yrket mot en redovisningsstandarder för små och medelstora företag. Syftet är vidare att utreda om skillnader mellan anglosaxisk och kontinental redovisningstradition kan utgöra hinder vid IASBs harmonisering av internationella redovisningsstandarder för små och medelstora företag.
Ljudbok engelska ungdom

Redovisningsstandarder uppsats

Här belyser vi de metoder vi använt oss av i vår uppsats samt bakgrunden till dessa teorier. 2.1 Hermeneutik och positivism I vår uppsats har vi använt oss av två egentliga motsatser nämligen hermeneutik och positivism.

2003).
Intensivkurs bilkörkort

anna latham
rea driver
hur byter man namn på instagram
storgården kollo
vad menas med basala hygienrutiner_

Vi visar knep: Amnesty: rätt till coronarelaterad sjukvård gäller

I uppsatsen utreder vi hur företagen har Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse kring goodwillens innebörd och storlek samt ett försök att klarlägga om informationen som ges i publicerade årsredovisningar är tillräcklig för att skapa en rättvisande/korrekt bild av företags finansiella ställning.